Kursplan för Metod II

Methods II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK054
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-06-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. Deltagande i Metod I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter att ha genomgått denna kurs förväntas studenten kunna:

 • tillämpa principerna för statistisk inferens
 • använda och tolka centrala statistiska metoder såsom linjär och logistisk regressionsanalys
 • självständigt kunna genomföra statistisk analys med datorprogram för statistisk analys
 • använda statistisk analys för att svara på en forskningsfråga och testa teoretiska argument
 • bedöma relevansen av att använda vetenskapliga metoder utanför det akademiska sammanhanget, såsom vid genomförande och tolkning av policyutvärderingar och rapporter
 • självständigt kunna lösa uppgifter inom givna tidsramar

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om samhällsvetenskaplig forskningsmetod som studenten tillägnat sig under sin grundutbildning. Syftet är att utveckla förmågan att använda olika forskningsmetoder samt att öka den kritiska förmågan att bedöma olika metoders fördelar och nackdelar.

Metod II fokuserar på det extensiva studiet av många fall och logiken för inferens i statistisk analys. Kursen innehåller också en praktisk uppgift där statistisk analys används för ett litet forskningsprojekt som behandlar alla viktiga steg i forskningsprocessen (tex att formulera en forskningsfråga och teoretiska argument och att operationalisera nyckelbegrepp).

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Litteraturen kombinerar generell metodlitteratur med tillämpningar från olika delar av freds- och konfliktforskningen. Vissa praktiska övningsmoment inför seminarierna kräver att programvara för statistisk analys används.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen utgör en grund för betygssättning men är också avsedd att ge studenten ett tillfälle att repetera kursinnehållet så att kunskapen därigenom konsolideras.

Betyg: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

För att få betyget Godkänd (G) ska studenten:

 • delta i alla obligatoriska seminarier och uppvisa ett ärligt försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, får hen en kompletteringsuppgift i tillägg till den ursprungliga uppgiften.
 • få betyget Godkänd på den skriftliga tentamen.

För att få betyget Väl godkänd (VG) ska studenten:
 • delta i alla obligatoriska seminarier och uppvisa ett ärligt försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, får hen en kompletteringsuppgift i tillägg till den ursprungliga uppgiften.
 • få betyget Väl godkänd (VG) på den skriftliga tentamen
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 35, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kellstedt, Paul M.; Whitten, Guy D. The fundamentals of political science research

  2. ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pampel, Fred C. Logistic regression [Elektronisk resurs] : a primer

  Thousand Oaks, [Calif.]: SAGE, cop. 2000.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wheelan, Charles J. Naked statistics : stripping the dread from the data

  First edition: New York: W.W. Norton & Company, [2013]

  sid 127-142

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Powner, Leanne C. Empirical research and writing : a political science student's practical guide

  Thousand Oaks, California: CQ Press, an imprint of SAGE, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berry, William Dale. Understanding regression assumptions [Elektronisk resurs]

  Newbury Park: SAGE, cop. 1993.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dunning, Thad Natural experiments in the social sciences [Elektronisk resurs] : a design-based approach

  Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Handbook On Impact Evaluation: Quantitative Methods And Practices [Elektronisk resurs] Khandker, Shahidur R.; Khandker, Shahidur B.; Koolwal, Gayatri B.; Samad, Hussain A.

  World Bank, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schmuller, Joseph Statistical Analysis with R For Dummies

  For Dummies, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gerring, John Case study research [Elektronisk resurs] : principles and practices

  2006

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan