Kursplan för Metod II, avancerad

Methods II, Advanced

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK058
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-06-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande.
  Deltagande i Metod I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter att ha genomgått denna kurs förväntas studenten kunna:

 • förstå och tillämpa principerna för statistisk inferens
 • självständigt kunna använda statistisk analys för att svara på en forskningsfråga och testa teoretiska argument
 • genomföra databearbetning inför statistisk analys
 • genomföra enkel Monte Carlo-analys

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om samhällsvetenskaplig kvantitativ forskningsmetod som studenten tillägnat sig under sin grundutbildning. Syftet är att utveckla förstående och förmågan att använda kvantitativa metoder för forskning.

Metod II avancerad är fokuserad på ett fördjupat studium av flera fall och logiken bakom inferens i statistisk analys. Kursen innehåller praktiska uppgifter för at underbygga detta fokus.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Litteraturen kombinerar generell metodlitteratur med tillämpningar från olika delar av freds- och konfliktforskningen. Kursen kräver att programvara för statistisk analys används.

Examination

Examinationen består av fyra skriftliga uppgifter (3-5 sidor) och muntlig deltagande. De skriftliga uppgifterna avser att ge studenten tillfälle att repetera kursinnehållet så att kunskapen därigenom konsolideras.

Betyg: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

För att få betyget Godkänd (G) ska studenten:

 • Delta i alla obligatoriska seminarier och skriftligen uppvisa försök att lösa alla uppgifter.
 • Få betyget Godkänd på alla fyra skriftliga uppgifter.

För att få betyget Väl godkänd (VG) ska studenten:

 • Delta i alla obligatoriska seminarier och skriftligen uppvisa försök att lösa alla uppgifter.
 • Få betyget Väl godkänd (VG) på minst två skriftliga uppgifter.

Två omtentatillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.