Kursplan för Städerna och det urbana i en globaliserad värld

Cities and the Urban in a Globalised World

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU502
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1N, Geografi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Kursen kan även läses av studenter på andra masterprogram eller som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • uppvisa fördjupade kunskaper i den kulturgeografiska forskningen om förhållandet mellan städer, det urbana, och globalisering
 • visa förmåga att bedöma olika centrala teoriers och metoders tillämpbarhet vid analyser av urbana processer i relation till globalisering
 • självständigt tillgodogöra sig texter med kvalitativa och kvantitativa inslag inom kunskapsområdet urbangeografi, samt på ett klart och reflekterande sätt diskutera dessa med andra
 • självständigt avgränsa, utforma och författa en i kulturgeografisk teori och metodologi förankrad PM-uppgift inom kursens tema, samt i dialog med andra redogöra för den kunskap och de argument som ligger till grund för PM-uppgiftens slutsatser.
 • självständigt genomföra en opposition på en annan students PM inklusive att diskutera den kunskap och de argument som ligger till grund för dess slutsatser.

Innehåll

Kursen belyser staden som fenomen, med särskild fokus på de ekonomiska, teknologiska och sociala processer som formar och förändrar det urbana rummets fysiska och sociala uttryck och organisation. Tätbefolkade urbana miljöer leder till stora utmaningar när det gäller exempelvis bostadsförsörjning, sociala relationer, resursfördelning, transporter, tillgänglighet och ekosystemtjänster. Under kursen studeras olika utvecklingsförlopp och deras konsekvenser, på såväl lokal som global nivå, i syfte att belysa urbaniseringens problem och möjligheter.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, seminarier och en PM-uppgift.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.