Kursplan för Ekosystem i antropocen

Ecosystems in the Anthropocene

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG513
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi, eller (3) 90 hp geovetenskap inklusive Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens syfte är att studenterna skall tillägna sig fördjupad kunskap om hur jordens ekosystem reagerar på mänsklig påverkan, samt nå en förståelse för växelverkan mellan globala miljöförändringar och ekosystemprocesser. Antropocen är människans tidsålder, då människan har en global, genomgripande och mångfacetterad effekt på jordens ekosystem och klimat. Genom att belysa såväl interaktioner som beroendet mellan människa och ekosystem förmedlar kursen nödvändig kunskap som behövs i alla verksamhetsfält som berör miljöfrågor.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • relatera till begreppet antropocen och ta ställning till dess olika tolkningar
 • redogöra för storskaliga effekter av mänsklig påverkan på ekosystem på land och i vatten
 • förklara interaktioner mellan mänsklig påverkan, ekosystemprocesser och ekosystemtjänster
 • analysera och utvärdera effekter av mänsklig påverkan på utvalda ekosystemprocesser med hjälp av kvantitativa modeller
 • föreslå åtgärder för förvaltning av lokala ekosystem som utsätts för globala miljöförändringar
 • kritiskt diskutera strategier för hållbar utveckling av socioekologiska system.

Innehåll

 • Växelverkan mellan globala miljöförändringar och olika ekosystem
 • Mänsklig påverkan på biogeokemiska kretslopp, och dess effekter på ekosystemtjänster
 • Ekosystemens stabilitet och resiliens
 • Planetära gränser och socioekologisk resiliens och hållbarhet
 • Kvantifiering och simulering av miljöförändringars effekter på ekosystem genom mätning och modellering

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, individuell skrivuppgift, rollspel, datorövningar, och fältmoment.

Examination

Delkurser: Teori 7,5 hp; Litteraturuppsats 2,5 hp; Datorövningar och fältmoment 5 hp.
Delkursen teori examineras genom deltagande i presentationer och diskussionsseminarier samt inlämningsuppgifter. Delkursen litteraturuppsats examineras genom individuell skrivuppgift samt återkoppling på andra studenters uppsatser. Delkursen datorövningar och fältmoment examineras genom aktivt deltagande samt skriftlig och muntlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat material såsom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

 • Schlesinger, William H.; Bernhardt, Emily S. Biogeochemistry : an analysis of global change

  3. ed.: Amsterdam: Elsevier, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • McNeill, John Robert; Engelke, Peter O. The great acceleration : an environmental history of the anthropocene since 1945

  Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst