Kursplan för Ungersk skönlitteratur

Hungarian Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5UN012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-02-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
Kursen ges även som delkurs inom Ungerska B.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om den ungerska skönlitteraturen. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* redogöra för fördjupade kunskaper i ungersk litteraturhistoria
* redogöra för fördjupade kunskaper i ungersk skönlitteratur
* analysera skönlitterära texter
* använda relevanta lexika och handböcker

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av den moderna ungerska skönlitteraturen från början av 1900-talet till våra dagar. Under kursen läses 1000 s. ungersk skönlitteratur i översättning eller original.

Undervisning

Undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom obligatoriska uppgifter, muntliga redovisningar på lektionerna och skriftlig redogörelse.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kursen Ungerska B.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

 • Klaniczay, Tibor; Nemeskürty, István A history of Hungarian literature.

  Budapest: Corvina, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

De skönlitterära texterna väljs i samråd med läraren.