Kursplan för Runkunskap

Study of Runes

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV084
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om runor och runinskrifter under hela den period (från omkring 100 till omkring 1800) runorna har brukats som en levande skrift.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

* återge och translitterera de tre runraderna från äldsta tid, vikingatiden resp. medeltiden

* redogöra för vad som utmärker runinskrifter från olika perioder

* läsa, translitterera och översätta samt språkligt, historiskt och innehållsligt kommentera de runtexter som ingår i kursen samt andra, enklare runsvenska inskrifter

* identifiera och förstå de allra mest frekventa runsvenska orden och böjningsformerna

* beskriva runinskrifternas regionala och kronologiska spridning

* redogöra för grundläggande begrepp och termer inom runforskningen

* självständig använda runordböcker och rundatabaser.

Innehåll

Runorna studeras som skriftsystem och inskrifterna som vittnesbörd om dåtidens samhällsförhållanden. Kursen ska också ge en första orientering i det språk som användes i runinskrifterna, med inriktning på förståelsen av deras innehåll och med tonvikten lagd vid de senvikingatida steninskrifterna.

Undervisning

Undervisningen ges på campus eller på distans. I de fall kursen ges på distans sker undervisning, kunskapskontroll och handledning via elektronisk kommunikation. Tillgång till en internetansluten dator är därför en förutsättning för distanskursen. Fysiska träffar kan förekomma även när kursen ges på distans.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Benneth, Solbritt Runmärkt : från brev till klotter : runorna under medeltiden

  Stockholm: Carlsson : Riksantikvarieämbetet : Stockholms medeltidsmuseum, 1994

  S. 8-32, 41-81, 97-118.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eldblad, Anita Personnamnen i Jönköpings läns runinskrifter

  Ingår i:

  Om runstenar i Jönköpings län

  Jönköping: Jönköpings läns museum, 2002

  S. 79-92 : ill.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gräslund, Anne-Sofie Runestones. § 1. Late Viking Age rune stones : ornamentation and chronology

  Ingår i:

  Reallexikon der germanischen Altertumskunde

  2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl.: Berlin ;a New York: de Gruyter, 2003

  vol. 25 (2003) s. 586-591

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Sven B. F.; Lundberg, Bengt A. Foote, Peter Runes in Sweden

  [Ny, bearb. utg.]: Stockholm: Gidlund, 1987

  Fritt tillgänglig via Litteraturbanken

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Sven B. F. Runinskrifter i Sverige

  3. uppl.: Stockholm: AWE/Geber, 1984

  Eller Jansson, Sven B.F., 1987: Runes in Sweden. Stockholm.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jesch, Judith Runic Inscriptions and Social History

  Ingår i:

  Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1994

  s. 149-162

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Magnus Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter : En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter

  Ingår i:

  Historisk tidskrift

  Stockholm: Svenska historiska föreningen, 1881-

  (2005) s. 300-305

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Magnus Mästare och minnesmärken : studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 2007

  s. 63-75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagman, Svante Till försvar för runristarnas ortografi.

  Ingår i:

  Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi : en presentation och några forskningsresultat

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1989

  (1989) s. 27-37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  s. 67-77

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Texter

Ett trettiotal runinskrifter enligt följande lista (alla sidhänvisningar till Jansson 1984 om inget annat sägs). Därtill kommer ca 5 inskrifter enligt lärarens instruktioner.

Urnordiska

Kylver (s. 11 ff.), Möjbro (s. 17 ff.), Rö (s. 19 f.), Tjurkö (s. 15 ff.), Istaby (s. 20 ff.).

Vikingatida

Ög 8 Kälvesten (s. 43 ff.), U 104 Ed (s. 49 ff.), Vg 181 Frugården (s. 58), Sigtunadosan (s. 59 ff.), G 134 Sjonhem (s. 66 ff.), Sö 179 Gripsholm (s. 69 ff.), Sm 101 Nävelsjö (s. 81 f.), U 539 Husby-Lyhundra (s. 88), U 258 Fresta (89 f.), U 225-226 Bällsta (s. 125 ff.), U 212 Vallentuna (s. 126 ff.), Vs 13 Badelunda (s. 130 f.), Gs 11 Järvsta, runstenen med stavlösa runor i Hög (i: Hälsingerunor. En hembygdsbok 1984, s. 14 ff.), DR 42 Jelling 2, NIyR 68 Dynna.

Medeltida

G 100 Lye (s. 97 f.), Sm 50 Burserydsfunten (s. 180), Vg 210 Salebyklockan, NIyR 648 Søndre Søstergården.

Dalrunor

Blybergsskålen (i: H. Gustavson & S.-G. Hallonquist, Runor i dalarna, 1985, s. 10).

Versioner av litteraturlistan