Kursplan för Svenska språket/nordiska språk C

Swedish/Scandinavian Languages C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV076
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A och B eller Svenska 1, 2 och 3
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31 och senast ändrad av institutionen 2019-09-10.

Mål

Kunskap och förståelse
​Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • ​redogöra för områdets vetenskapliga grund
 • visa kännedom om tillämpliga metoder inom området
 • redovisa fördjupad kunskap inom någon del av området
 • ge en orietering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
​Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • ​söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • arbeta självständigt inom området för kursen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • inom kursens huvudområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Kursen består av två valbara delkurser om vardera 7,5 hp (se separata kursplaner) samt Examensarbete 15 hp. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper inom ett eller flera områden inom ämnet samt inhämta grundläggande förståelse för viktiga principer inom vetenskapligt arbete och förmåga att själv genomföra och presentera en självständig undersökning.

Delkurs 1. Valbar kurs 7,5 hp. För innehåll och lärandemål se separat kursplan.

​Delkurs 2. Valbar kurs 7,5 hp. För innehåll och lärandemål se separat kursplan.

Delkurs 3. Examensarbete 15,0 hp
​I sitt examensarbete planerar och genomför studenten en avgränsad forskningsuppgift av måttlig svårighetsgraf och redovisar resultaten i en uppsats om 25-30 sidor, som studenten försvarar vid en slutventilering, då studenten också opponerar på en medstudents uppsats.

Lärandemål
​Efter genomgången delkurs ska studenten

 • ​kunna identifiera och formulera ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet
 • kunna lösa ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet genom att söka lämplig information och tillämpa en adekvat analysmetod
 • kunna tolka och värdera egna data och analyser
 • kunna skriftligt och med god språklig form redogöra för en vetenskaplig undersökning
 • kunna försvara en egen vetenskaplig undersökning och uppsats
 • kunna ge relevant återkoppling på och värdera andras vetenskapliga undersökningar.

Undervisning

Delkurs 1 (Valbar kurs om 7,5 hp): Se separat kursplan.

Delkurs 2 (Valbar kurs om 7,5 hp): Se separat kursplan.

I delkurs 3, Examensarbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar.

Examination

Delkurs 1 (Valbar kurs om 7,5 hp): Se separat kursplan.

Delkurs 2 (Valbar kurs om 7,5 hp): Se separat kursplan.

​För delkurs 3, Examensarbete, gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.
Examensarbetet ska skrivas på svenska, danska eller norska.
Examensarbetet ska vara ett enskilt arbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Examensarbete, 15 hp

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prytz, Ylva Berglund Studera språket med hjälp av en korpus

  Ingår i:

  Domeij, Rickard Tekniken bakom språket

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  (2008) s. 207-238

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyberg, Rainer; Tidström, Annika Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst