Kursplan för Flerspråkighet och utbildning

Multilingualism and Education

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV268
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk A1N, Svenska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • ​använda och diskutera för området relevanta begrepp
 • beskriva, diskutera och problematisera centrala frågeställningar, teorier och metoder inom området flerspråkighet och utbildning
 • beskriva, analysera och värdera olika utbildningsmodeller och undervisningspraktiker som kan stödja flerspråkiga individers lärande
 • analysera och diskutera konsekvenser av dominerande språkideologier i olika utbildningskontexter
 • föreslå teoretiskt och metodologiskt relevanta forskningsupplägg inom området flerspråkighet och utbildning samt diskutera deras styrkor och svagheter.

Innehåll

Kursen behandlar utbildningens roll i att stödja flerspråkighet och andraspråksinlärning. Under kursen exemplifieras och diskuteras forskning om utbildningsmodeller och undervisningspraktiker som visat sig vara framgångsrika i att stödja flerspråkiga individers lärande i olika samhälleliga kontexter. Olika sätt att organisera flerspråkig utbildning i Sverige diskuteras med beaktande av språk- och utbildningspolitiska ramverk. Under kursen görs även en kritisk genomlysning av forskning och hur nationella utbildningssystem bidrar till att normalisera vissa föreställningar om språk, utbildning och undervisning och vilka konsekvenser detta får för synen på flerspråkiga praktiker och deras talare. Centralt för kursen är att belysa ämnesområdets övergripande frågeställningar, teorier och metoder och forskningens praktiska implikationer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer. Studenter deltar aktivt genom att läsa, presentera och kritiskt granska forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området.

Examination

Kursen examineras dels genom fullgörande av muntliga och skriftliga individuella och/eller gruppuppgifter under kursens gång och dels genom en skriftlig hemtentamen vid kursens slut. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i ett visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att begära byte av examinator.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Huvudböcker:

 • Garcia, Ofelia; Li, Wei Translanguaging : language, bilingualism and education

  Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The multilingual edge of education Avermaet, Piet van; Slembrouck, Stefaan; Van Gorp, Koen; Sierens, Sven; Maryns, Katrijn

  London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2018]

  (Valda delar.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer:

En avhandling som väljs i samråd med läraren. Vetenskapliga artiklar med ett omfång av ca 200 sidor.

Versioner av litteraturlistan