Kursplan för Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet

Psycholinguistic Research on Multilingualism

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV269
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk A1N, Svenska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • ​använda och diskutera för området relevanta begrepp
 • beskriva, diskutera och problematisera några centrala frågeställningar, teorier och metoder inom psykolingvistisk forskning om flerspråkighet
 • föreslå experimentella forskningsupplägg samt diskutera styrkor och svagheter med dessa
 • diskutera och värdera etiska frågeställningar och förhållningssätt med relevans för forskningsområdet

Innehåll

Kursen behandlar centrala frågeställningar, teorier och metoder inom psykolingvistisk forskning om flerspråkighet. Det inbegriper ett fokus på flerspråkighet och hjärnan och frågor som rör språklig lagring, åtkomst, representation, processning och tillägnande. Dessutom exemplifieras hur interna och externa faktorer inverkar på dessa processer vid andraspråksinlärning och flerspråkighet. I kursen behandlas även forskning om förhållandet mellan språk och tanke, hur vårt tänkande påverkas av att vi lär oss ett nytt språk och om och hur flerspråkighet ger några kognitiva fördelar. Därutöver utgör forskning om tvärspråkliga skillnader och transfer en viktig dimension. Under kursen exemplifieras några grundläggande eliciteringstekniker och experimentella undersökningsmetoder som används inom psykolingvistisk forskning. Dessutom behandlas den psykolingvistiska forskningens etiska frågeställningar och förhållningssätt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer. Studenterna deltar aktivt genom att läsa, presentera och kritiskt granska forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området.

Examination

Kursen examineras dels genom fullgörande av muntliga och skriftliga individuella och/eller gruppuppgifter under kursens gång och dels genom en skriftlig hemtentamen vid kursens slut. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i ett visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att begära byte av examinator.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Age of onset and nativelikeness in a second language : Listener perception versus linguistic scrutiny

  Ingår i:

  Language learning : a journal of research in language studies

  vol. 59 (2009) nr. 2 s. 249-306

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  vol. 30 (2008) nr. 4 s. 481-509

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Age and Proficiency in the Bilingual Brain Revisited : Activation Patterns Across Different L2-Learner Types Oh, Tomasina M.; Graham, Steven; Ng, Philina; Yeh, Ing Berne; Chan, Bernard P. L & M.; Edwards, Andrew

  Ingår i:

  Frontiers in communication [Elektronisk resurs]

  2016-

  vol. 4 (2019) nr. 39

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bialystok, Ellen Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent

  Ingår i:

  Bilingualism : language and cognition

  vol. 12 (2009) s. 3-11

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bialystok, Ellen; Craik, Fergus; Luk, Gigi Cognitive control and lexical access in younger and older bilinguals

  Ingår i:

  Journal of experimental psychology : Learning, memory, and cognition

  vol. 34 (2008) nr. 4 s. 859-873

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bialystok, Ellen On the reliability of robustness : A reply to DeKeyser

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  vol. 24 (2002) nr. 3 s. 481–488

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bokander, Lars; Bylund, Emanuel Probing the Internal Validity of the LLAMA Language Aptitude Tests

  Ingår i:

  Language learning : a journal of research in language studies

  vol. 70 (2021) nr. 1 s. 11–47

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • DeKeyser, Robert The robustness of critical period effects in second language acquisition

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  vol. 22 (2000) nr. 4 s. 499-533

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Distinct cortical areas associated with native and second languages Kim, Karl H. S.; Relkin, Norman R.; Lee, Kyong-Min; Hirsch, Joy

  Ingår i:

  Nature

  vol. 388 (1997) nr. 6638 s. 171-174

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freunberger, Dominik; Bylund, Emanuel; Abrahamsson, Niclas Is It Time to Reconsider the ‘Gold Standard’ for Nativelikeness in ERP Studies on Grammatical Processing in a Second Language? : A Critical Assessment Based on Qualitative Individual Differences

  Ingår i:

  Applied linguistics

  1999-

  http://doi:10.1093/applin/amab058

  (2021) s. 1–20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hopp, Holger Grammatical gender in adult L2 acquisition: : Relations between lexical and syntactic variability

  Ingår i:

  Second language research.

  vol. 29 (2013) nr. 1 s. 33–56

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Is bilingualism associated with enhanced executive functioning in adults? : A meta-analytic review Lehtonen, Minna; Soveri, Anna; Laine, Aini; Järvenpää, Janica; de Bruin, Angela; Antfolk, Jan

  Ingår i:

  Psychological bulletin

  Washington, D.C.: Am. Psych. Assoc., 1904-

  vol. 144 (2018) nr. 4 s. 394–425

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindgren, Josefin; Bohnacker, Ute Vocabulary development in closely-related languages : Age, word type and cognate facilitation effects in bilingual Swedish-German preschool children

  Ingår i:

  Linguistic approaches to bilingualism [Elektronisk resurs]

  2011-

  vol. 10 (2020) nr. 5 s. 587–622

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pavlenko, Aneta Whorf’s Lost Argument : Multilingual Awareness

  Ingår i:

  Language learning : a journal of research in language studies

  vol. 66 (2016) nr. 3 s. 581–607

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pronominal objects in English–Italian and Spanish–Italian bilingual children Serratrice, Ludovica; Sorace, Antonella; Filiaci, Francesca; Baldo, Michela

  Ingår i:

  Applied psycholinguistics

  Cambridge: Cambridge University Press, 1999-

  vol. 33 (2011) nr. 4 s. 725–751

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Groot, A. M. B. de; Hagoort, Peter Research methods in psycholinguistics and the neurobiology of language : a practical guide

  Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2018

  Läses enligt anvisningar. Ca 150 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schwieter, John W. handbook of the neuroscience of multilingualism [Elektronisk resurs]

  2019

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Läses enligt anvisningar. Ca 150 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Slobin, Dan I. From “thought and language” to “thinking for speaking”

  Ingår i:

  Rethinking linguistic relativity

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997

  s. 70–96

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The inhibitory advantage in bilingual children revisited : myth or reality? Duñabeitia, Jon Andoni; Hernández-Cabrera, Juan Andrés; Antón, Eneko; Macizo, Pedro; Estévez, Adelina; Fuentes, Luis J.; Carreiras, Manuel

  Ingår i:

  Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology

  Dorchester-on-Thames: 1981-

  vol. 61 (2014) nr. 3 s. 234–251

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ullman, Michael T. Declarative/procedural model (DP)

  Ingår i:

  The Routledge encyclopedia of second language acquisition

  London: Routledge, 2013.

  (2013) s. 160-164

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • van Bergen, Geertje; Bosker, Hans Rutger Linguistic expectation management in online discourse processing : An investigation of Dutch inderdaad 'indeed' and eigenlijk 'actually'

  Ingår i:

  Journal of memory and language [Elektronisk resurs]

  Orlando, Fla.: Academic Press, 1993-

  vol. 103 (2018) s. 191–209

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk