Kursplan för Gränssnittsprogrammering II

User Interface Programming II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD003
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Människa-datorinteraktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Gränssnittsprogrammering I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Förklara vikten av separering av innehåll och presentationen, s.k. model-view;

Sammanfatta och presentera sitt och gruppens arbete, i diskussioner och seminarier;

Skapa program som ger användaren möjlighet att ångra val;

Att skapa situationsanpassade lösningar där programmet på ett fördefinierat sätt dynamiskt ändrar utseende och beteende, till exempel baserat på användningen;

Identifiera och urskilja användbarhetsproblem i en given lösning, samt föreslå alternativa strategier;

Använda komplex 2D-grafik istället för att använda färdiga bibliotekskomponenter;

Modellera och skapa egna sammansatta komponenter, där återanvändning och anpassningsbarhet är i fokus;

Jämföra och kontrastera alternativa tekniker att konstruera gränssnitt.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper nödvändiga för att kunna konstruera grafiska användargränssnitt inom domäner med höga krav på interaktion och presentation.

Fokus ligger på att skapa förståelse för och praktisk färdighet i ett antal strategier för att lösa komplexa gränssnittsproblem, t.ex. effektiv presentation av simulation eller spel. Betoning kommer även ges åt design och formgivning, så att god användbarhet kan uppnås.

Hantering av komplex modell-vy, ångra, dra släpp, designmönster för grafiska gränssnitt, konstruktion av gränssnitt under run-time, tekniker för snabba uppdateringar av gränssnitt, 2D-grafik i komplexa komponenter.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Gruppvis lösning av inlämningsuppgifter, närvaro på seminarier, redovisning av individuell insats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.