Kursplan för Datorgrafik

Computer Graphics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD150
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Bildanalys och maskininlärning A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 30 hp matematik och en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva dataflödet i ett grafikrenderingssystem;
 • använda matrisalgebra i datorgrafiktillämpningar;
 • implementera grundläggande algoritmer och transformationer som ingår i betraktningsmodeller, projektionsmodeller, texturmappning och bumpmappning;
 • beskriva algoritmer för klippning och gömda ytor;
 • beskriva hur kurvor och ytor kan representeras utav splines;
 • använda ett lågnivåbibliotek, OpenGL tillsammans med C++, för 3D-grafikprogrammering
 • programmera GPU-hårdvara, s.k. shader-programmering

Innehåll

Datorgrafikens pipeline. Färgsystem. Geometriska objekt. Matrisalgebra för transformationer, projektioner och koordinatsystem i 2D och 3D. Ljussättningsmodeller. Clipping och hantering av skymda ytor. Rastrering, linjer och polygonritning. Texturmappning. Global rendering. Grafikrenderingssystem och lågnivåbibliotek (OpenGL). Shader programmering på GPU.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov samt inlämningsuppgifter och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1TD388 Datorgrafik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Angel, Edward Interactive computer graphics : a top-down approach using OpenGL

  5th Int. ed.: Boston, Mass.: Pearson Education, 2008

  Se bibliotekets söktjänst