Kursplan för Polymerteknologi

Polymer Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB236
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva polymerers generella uppbyggnad,
 • redogöra för hur molekylvikten påverkar polymerers egenskaper,
 • identifiera, och beskriva skillnaden mellan, olika polymerisations- och tvärbindningsmetoder,
 • beskriva hur egenskaperna hos polymera material beror på deras struktur och morfologi,
 • ge exempel på polymerers industriella tillämpningar,
 • diskutera och motivera material- och processval för tillverkning av polymera detaljer,
 • genomföra praktiskt laboratoriearbete inom polymersyntes och polymerkarakterisering på ett välplanerat, ansvarsfullt och säkert sätt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till polymerer och polymera material, och fokuserar kring allmän polymerkemi, polymerers termiska och mekaniska egenskaper, vanligt förekommande tekniska polymera material och additiv tillverkning av polymera detaljer. Metoder för polymerisation och tvärbindning; stegvis polymerisation, kedjevis polymerisation, levande polymerisation. Analys av polymera material med termiska, spektroskopiska och mekaniska metoder. Amorfa och semikristallina material. Elastomerer och gummielasticitet. Samband mellan struktur och egenskaper. Processning av polymera material. Nedbrytning och stabilisering av polymerer. Miljöaspekter av polymera material. Laborativa moment rörande polymerisation, tvärbindning och sambandet mellan mekaniska egenskaper och morfologi i det fasta tillståndet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Laborationer och projekt med redovisning (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.