Kursplan för Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft

Decision Analysis in Energy Planning with Focus on Wind Power

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV129
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Vindkraft - grundkurs 7,5 hp, Energi och miljö 7,5 hp, Vindkraft - planering 7,5 hp eller Energiproduktion och nyttjande 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de mångdimensionella egenskaperna hos förnybar energiteknik
 • dela upp förnybara energiprojekt i rimliga hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och samhälle)
 • bedöma dessa kriterier på en kvalitativ och/eller kvantitativ grund och göra en jämförande utvärdering av potentiella konkurrerande projekt
 • redogöra för grundläggande aspekter inom Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
 • tillämpa grundprinciperna i MCDA för vindkraft

Innehåll

Kursen behandlar mångsidig och integrerad bedömning av förnybara energitekniker samt urvals- och beslutsanalys vid planering för förnybar energi.

Multi-Criteria Decision Analysis: Grunderna för metoden och operativa konsekvenser. Tillämpning av grundläggande MCDA metoder för beslut vid vindkraftsplanering.

Undervisning

Kursen ges som en nätbaserad kurs. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp

Skriftlig essä 1,5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV089, Introduktion till urvals- och beslutsanalys i planering för förnybar energi med fokus på vindkraft.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boyle, Godfrey Renewable energy : power for a sustainable future

  3. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Delar av ovanstående kurslitteratur används i kursen och ytterligare textmaterial på omkring 100 sidor tillhandahålls i e-klassrummet.