Kursplan för Immunologi

Immunology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KB034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-08-31
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Genomförda kurser i Biokemi 7 hp (3 KB030), Anatomi 8 hp (3AN300), Cell - och molekylärbiologi 15 hp (3MU123) eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i Biomedicinprogrammet.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om immunologi med särskild hänsyn till immunsystemets betydelse inom medicinen.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för följande kursmål:

 1. Celler, cellytereceptorer och molekyler som ingår i medfödd immunitet, samt dessa immuncellers utveckling, egenskaper och funktion.
 2. B-cellers utmognad och funktion, antikroppars bildning, struktur och effektorfunktioner. Användning av antikroppar i immunologiska tekniker och principen för några vanliga immunologiska tekniker.
 3. T-cellers utmognad och funktion samt cytokiners grundläggande funktion och effekter på immunsystemet hos de mest kända cytokinerna.
 4. Antigenpresentation och antigenpresenterande molekylers struktur och funktion.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Studenten förväntas ha god förmåga att sammanställa och muntligt presentera och kritiskt diskutera immunsystemet och dess funktioner. Studenten förväntas att ha genomfört och förstått det laborativa momentet.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Förstå och på ett adekvat sätt kunna beskriva hur man värderar och drar slutsatser från experiment som leder fram till kunskap om immunsystemet och att kunna förhålla sig till denna typ av kunskapsinhämtande. Att förstå att kunskap inom immunologin ständigt ökar/ändras och att detta kräver kontinuerlig uppdatering.

Innehåll

Det övergripande innehållet i kursen är basal immunologi och att förstå mekanismerna bakom hur immunsystemet kan ha ständig beredskap för att försvara oss mot olika infektioner. Dessutom innehåller kursen övergripande kunskap om hur immunsystemet i vissa fall, som vid autoimmunitet och allergier, kan skada den egna kroppen. Den kontinuerliga utvärderingen av kursens utbildningsmoment kan medföra mindre förändringar vad gäller kursens upplägg och innehåll.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier, en dugga och en laboration.

Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att huvuddelen av undervisningen är på svenska, men stor del av kurslitteraturen kan vara på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt skriftligt individuellt tentamensprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kuby immunology Punt, Jenni; Owen, Judith A.; Stranford, Sharon A.; Jones, Patricia P.; Kuby, Janis.

  Eighth edition.: New York: W.H. Freeman/Macmillan Learning, 2019

  Se bibliotekets söktjänst