Kursplan för Dynamiska webbapplikationer

Web Application Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS220
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-10-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Programmering, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • känna till standarder för HTML och stilmallar (CSS),
 • beskriva riktlinjer för användbarhet och tillgänglighet,
 • förklara grundläggande begrepp inom webbdesign och -publicering
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • tillämpa grundläggande HTML- och CSS-kodning,
 • använda HTML och CSS för responsiv webbdesign,
 • konstruera dynamiska webbapplikationer med stöd av JavaScript,
 • integrera webbapplikationer med externa system.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • validera webbsidor enligt W3C standard med beaktande av beställares och användares behov,
 • analysera och värdera webbplatser ur användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar konstruktion och design av dynamiska webbsidor. Tyngdpunkten ligger på standardiserad HTML och CSS för att skapa struktur och utseende. Validering av HTML- och CSS-kod görs för att verifiera att syntax följer vald standard. I kursen behandlas även JavaScript för att skapa ett dynamiskt beteende på sajter. Olika JavaScript bibliotek och dess användning samt hur man genom API:er kan hämta data från externa system ingår också. Dessutom behandlas vikten av att webbsajter är tillgängliga för alla användare oavsett funktionsvariationer och de riktlinjer som finns för att säkra detta. Även hur man skapar responsiva sajter som fungerar för olika skärmupplösningar ingår i kursen.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Niederst Robbins, Jennifer Learning Web Design : a beginner's guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics

  Fifth Edition: Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krug, Steve Don't make me think, revisited : a common sense approach to web usability

  [3. ed.]: [Berkeley, CA]: New Riders, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan