Kursplan för Kemi, biologi och ekologi hos tryffelsvampar

Chemistry, Biology and Ecology of Truffle-Forming Fungi

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FN020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1N, Farmaceutisk kemi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-25
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för livsformen tryffel, dess evolution, utbredning, livscykler och artrikedom
 • redogöra för vad som skiljer basidiomycet- och ascomycettryfflar åt, samt att makroskopiskt och mikroskopiskt kunna identifiera vissa utvalda arter/släkten från båda grupper
 • redogöra för en tryffelbiotops ekologi, samt hur denna kunskap tillämpas vid odling av tryffel
 • redogöra för specialiserade metaboliter från tryfflar och förstå deras funktion, biologiska aktivitet och tillämpning inom farmaci och gastronomi ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar livsformen tryffel, evolutionära aspekter, artrikedom, utbredning och livscykler (ex. sexuell och asexuell reproduktion). Skillnader mellan de större huvudgrupperna av tryfflar, såsom basidiomycet- och ascomycettryfflar (s.k. falska respektive äkta tryfflar), liksom grundläggande praktiskt makroskopisk och mikroskopisk identifiering av några utvalda arter med fokus på ekonomiskt viktiga arter. Specialiserade metaboliter från tryfflar, deras funktion, biologiska aktivitet och tillämpning inom farmaci och gastronomi belyses ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Vidare behandlas en tryffelbiotops ekologi, samt hur denna kunskap kan tillämpas i tryffelodling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laboration och fältresa/studiebesök till en naturlig tryffelbiotop och odling på Gotland, samt genom ett individuellt litteraturarbete.

Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkända seminarier, laboration och fältövning (3 hp) och godkänt resultat på skriftlig och muntlig redovisning av litteraturarbetet (2 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast en månad efter avslutad kurs eller vid nästa kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ges som sommarkurs på Campus Gotland.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur tillgänglig elektroniskt via kurssidan enligt kursansvarigs anvisningar.