Kursplan för Organismernas evolution och mångfald

The Evolution and Diversity of Organisms

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG100
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14) eller Biovetenskap, 30 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt sammanfatta evolutionära processer och mönster samt kunna redogöra för evolutionens betydelse för den biologiska mångfalden
 • tillämpa grundläggande evolutionära och fylogenetiska perspektiv
 • översiktligt redogöra för den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet
 • använda grundläggande terminologi för att beskriva biologiska organismer och fenomen
 • tillämpa grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt
 • identifiera olika strukturer hos mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur
 • utföra laborationer och fältarbete säkert och enligt instruktion
 • sammanfatta och generalisera kunskap från olika undervisningsmoment, både teoretiska och praktiska
 • utveckla färdighet i att kommunicera biologi, tillämpa återkoppling och självvärdering samt dokumentera sin färdighetsutveckling
 • använda litteratur och resultat så att det framgår vad som är egna respektive andras resultat, idéer och formuleringar.

Innehåll

Kursen omfattar den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet samt dess evolution. Växter, djur, encelliga eukaryoter, alger, svampar, bakterier och arkéer behandlas ur ett evolutionärt och fylogenetiskt perspektiv. Mångfald, evolutionära mönster och processer diskuteras både för nu levande och utdöda organismer. I kursen ingår övningar i att göra jämförelser av biologiska organismer, både makroskopiskt och med hjälp av stereolupp/mikroskop samt observationer av vanliga marina organismer på Sveriges västkust. Kursen ger en grund för ett vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt, samt hur man skriver vetenskapliga texter. Även etik inom biologi behandlas. Kommunikationsträning sker såväl muntligt som skriftligt, enskilt och i grupp.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier samt kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering. Deltagande i laborationer och fältmoment, kommunikationsträning och seminarier är obligatoriskt.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs aktivt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, exkursioner, seminarier och kommunikationsträning) (3 hp), aktivt deltagande i vetenskapligt arbetssätt inklusive exkursioner (2 hp) samt skriftligtentamen 1 (5 hp) och skriftlig tentamen 2 (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1BG110.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Biology : a global approach Campbell, Neil A.; Urry, Lisa A.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Cain, Michael L.; Orr, Rebecca B.

  12th edition, global edition: Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier och utdelat material

Kompendier, utdelade sammanställningar och studentproducerade texter.