Kursplan för Imperiets litteratur

Archives of Empire

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN503
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga till fördjupade analyser av viktiga koloniala litterära verk mot bakgrund av teoretiska debatter om förhållandet mellan imperium och litteratur på engelska
 • visa förtrogenhet med förhållandet mellan litterära verk och kolonial-national identitet
 • visa förståelse av komplexiteten hos textuella och ideologiska faktorer i produktionen och mottagandet av empirisk skrift
 • samla och bearbeta kritiskt material
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Kursen fokuserar på det historiska och teoretiska förhållandet mellan imperiet och litterär produktion. Studenter studerar valda betydande litterära verk och rörelser som representationer av koloniala ras-, kön- och klassförhållanden; som inlägg i etiska och politiska debatter om imperialismens etik och framtid; och som milstolpar i framväxande koloniala/nationella traditioner. Komplexiteten i att skriva om imperiet (propaganda, memoarer, satir, fantasy) utforskas i relation till aktuella teoretiska debatter om det grundläggande förhållandet mellan kultur och imperialism.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

 • Dominique, Lyndon Janson The woman of colour : a tale

  Peterborough, Ont.: Broadview Press, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Behn, Aphra Lipking, Joanna Oroonoko

  New York: Norton, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Prince, Mary.; Salih, Sara. The history of Mary Prince : a West Indian slave

  London: Penguin Books, 2000.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bulosan, Carlos Classics of Asian American Literature : America Is in the Heart [Elektronisk resurs]

  2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Defoe, Daniel; Kelly, James William Keymer, Thomas Robinson Crusoe

  New edition.: Oxford: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Du Bois, W. E. B. Darkwater [electronic resource] : Voices from Within the Veil [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Irving, Washington Astoria; or Anecdotes of an enterprise beyond the Rocky Mountains [Elektronisk resurs]

  Champaign, Ill.: Project Gutenberg, [199-?]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Gayl Song for Anninho

  Boston: Beacon Press, 2000, ©1981

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stone, Robert A flag for sunrise

  London: 1981

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan