Kursplan för Tillämpad systemanalys

Applied Systems Analysis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT242
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Linjär algebra II och Sannolikhet och statistik samt Beräkningsvetenskap II alternativt Programmeringsteknik I

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förstå och översiktligt redogöra för de grundläggande delarna i ett systemanalytiskt projekt, från problemformulering, via modellkonstruktion, validering och problemlösning, till resultatutvärdering, resultatpresentation och implementering.
 • formulera och analysera matematiska modeller av verkliga problem i kontinuerlig och diskret tid.
 • utföra datorsimuleringar av modellerna med aktuella simuleringsprogram, samt analysera resultaten med relevanta statistiska metoder.
 • formulera optimeringsproblem och lösa linjärprogrammeringsproblem med Simplexmetoden samt med lämplig optimeringsprogramvara, utföra känslighetsanalys med hjälp av Simplextablå, och arbeta med både primala och duala formuleringar av linjärprogrammeringsproblem.
 • formulera och lösa optimeringsproblem med hjälp av Dynamisk Programmering.
 • formulera och lösa beslutsproblem med hjälp av beslutsträd.

Innehåll

Det systemanalytiska arbetssättet för modellbaserad problemlösning, innefattande problemformulering, modellkonstruktion, validering, problemlösning och resultatutvärdering. Speciellt betonas arbetet med att hitta lämplig lösningsteknik till praktiska problemställningar i arbetslivet. Grundläggande principer och tillämpningar av olika systemanalytiska och operationsanalytiska metoder, inklusive optimering, köteori och simulering. Optimeringsmetoder beskrivs utgående från olika praktiska problemställningar som resursallokering, produktionsplanering, transport- och flödesproblem. I problemformuleringarna ingår olika aspekter på hållbar utveckling. I första hand behandlas formuleringen av linjära problem och en introduktion ges till simplexmetoden. Tidsstyrd, händelsestyrd och pseudoparallell simulering. Statistiska metoder, bl.a. pseudoslumptalsgenerering, variansreduktion och känslighetsanalys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner samt frivilliga uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna System- och operationsanalys (1RT316), Simulering och operationsanalys (1TG020), Simulering och systemanalys (1TV271) och Systemanalys (1TS180) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendier i systemanalys, operationsanalys, optimering och simulering, avd. för systemteknik, version 10, 2011.
Bredvidläsningslitteratur:
F.S. Hillier, G.J. Liebermann: Introduction to OperationsResearch, upplaga 8, McGraw-Hill, 2005.