Kursplan för Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3

Expression with 2D Graphics for Games 3

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD514
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 30 hp i speldesign och/eller Gestaltning samt 7,5 hp  Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 2 (5SD511) eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.
Kursen ges som fristående kurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten en djupare konstnärlig och teknisk kompetens i 2D-grafik för digitala spel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom konstnärlig gestaltning och visuell kommunikation,
 • redovisa kunskaper och färdigheter i produktion av 2D-grafiska element,
 • visa hur man skapar en holistisk, avsedd estetik som en dramatisk komponent i spelupplevelsen, samt
 • visa kunskaper och färdigheter i konstnärligt skapande och arrangemang av 2D-grafiska gestaltningskomponenter.

Innehåll

Kursen inleds med en fördjupad genomgång av visuell kommunikationsteori och gestaltning. Därefter behandlas visuellt berättande. De teoretiska kunskaperna omsätts i en konstnärlig produktion av stilprov, designmatris och visuellt manus vilket sker ur ett spel- och berättartekniskt perspektiv baserat på funktion och avsedd estetik i relation till den önskade estetiska helheten i spelupplevelsen.

Undervisning

Undervisningen behandlar de teoretiska, konstnärliga och tekniska aspekterna av kursen genom föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  Examination sker i form av skriftliga och gestaltande inlämningsuppgifter under kursens gång som resulterar i en sammanfattande style-guide och reflekterande PM med motiveringar för studentens gestaltande. Betyget sätts utifrån visad förståelse och tillämpning av det teoretiska, tekniska och konstnärliga innehållet i kursen.
 
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt den avslutande uppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar 5SD053 2D-datorgrafik - teori och tillämpning III

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020