Kursplan för Industriell ekonomi I - företagets funktioner

Industrial Engineering and Management I: The Functions of the Corporation

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS301
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • välja, upprätta, tolka och använda kalkyler, årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i företag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal i dessa, som beslutsunderlag för det teknikintensiva företagets olika situationer,
 • förklara hur strategi, ledarskap, ekonomisk styrning, entreprenörskap, organisation, marknadsföring, prissättning, produktion och lärande fungerar i ett teknikintensivt företag,
 • redogöra för och förklara grundläggande teorier och verktyg inom management, ledarskap och projektledning,
 • planera och genomföra ett projekt med hjälp av teorier och modeller från projektledningsläran, samt en bedömning av lämplig planerings- och koordineringsmetodik i relation till projekts inriktning och omfattning,
 • redogöra för centrala begrepp inom hållbar affärsutveckling, samt beskriva hur hållbarhet (ekonomisk, social, miljömässig) manifesteras, porträtteras och leds i teknikintensiva företag,
 • analysera, diskutera och föreslå strategier för hållbar affärsutveckling i ett urval teknikintensiva branscher,
 • redogöra för, tillämpa, och reflektera kring grundläggande begrepp, modeller och verktyg inom informationssökning, sovring och granskning, skriftlig och muntlig kommunikation, gruppdynamik, genusaspekter, lika behandling och lika villkor, etik, studievanor och förhållningssätt till lärande i industriell ekonomi,
 • redogöra för och reflektera kring vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör i industriell ekonomi,
 • redogöra för och reflektera kring grundläggande perspektiv på kunskapsbildning, teoretiska traditioner och empiriska trender inom industriell ekonomi.

Innehåll

Grunder i industriell ekonomi: strategi, ledarskap, ekonomisk styrning, entreprenörskap, organisation, marknadsföring, prissättning, produktion och lärande, samt datorbaserad simulering av dessa områden.
Grunder i management, ledarskap och projektledning: management-, ledarskap- och organisationsteori. Organisationsstruktur, kultur och motivation. Planerings- och styrformer i leverans-, utvecklings- och upphandlingsprojekt inom flera industriella applikationsområden. Projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen, samt kopplingen mellan projekt och organisationens övergripande strategi. Projektplanering, projektorganisering, ekonomistyrning och projektledarskap.
Grunder i hållbar affärsutveckling: Hållbar utveckling, organisatoriska och affärsmässiga sammanhang, samband mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling, hållbarhetsstrategier, organisatoriska styrsystem. Fallstudier där studerade teorier, modeller och verktyg tillämpas.
Reflektiv strimma: Grundläggande antaganden, kunskapsbildning, samt nya trender i industriell ekonomi. Introduktion till programmet och framtida yrkesroller. Studievanor och förhållningssätt till lärande i industriell ekonomi. Informationssökning. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Skriftlig och muntlig kommunikation. Gruppdynamik. Genusaspekter. Etik. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, simulering, studiebesök, fallstudier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen i industriell ekonomi (3 hp), aktivt deltagande i simulering i industriell ekonomi (1 hp), skriftlig tentamen i management, ledarskap och projektledning (3 hp), projektuppgift (1 hp), skriftlig tentamen hållbar affärsutveckling (2 hp), muntlig och skriftlig redovisning av fallstudier (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier i den reflektiva strimman (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.