Kursplan för Introduktion till industrial analytics

Introduction to Industrial Analytics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • översiktligt beskriva begreppen Industri 4.0 och Industrial analytics,
 • redogöra för produktionsystemets olika komponenter och produktionsdata samt genomföra en enkel processkartläggning,
 • använda digitala analysverktyg för att förbättra produktionssystem,
 • genomföra och reflektera kring arbete i projektform,
 • tillämpa grunderna i en teknisk rapportskrivning med avseende på struktur och referenshantering,
 • skriva enkla program i given utvecklingsmiljö.

Innehåll

Introduktion till begreppen industrial analytics och industri 4.0 samt ingenjörens arbetsroll inom området. Tillverkningssystemets olika komponenter, digitala modeller, grundläggande programmering, datahantering och dataanalys, produktionsdata och processkartläggning. Rapportskrivning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.