Kursplan för Aktuell litteraturvetenskaplig forskning

Current Research Topics in Literature

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV090
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Kursen syftar till att ge en bred orientering i ett antal litteraturvetenskapliga problemfält samt färdigheter i litteraturvetenskaplig forskningspraktik.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

 • redovisa förtrogenhet med några olika exempel på aktuell litteraturvetenskaplig forskning, deras teoretiska utgångspunkter och metodologiska val
 • kunna identifiera och analysera litteraturvetenskapliga argument i olika forskningskontexter
 • självständigt kunna identifiera och formulera relevanta forskningsfrågor
 • kunna resonera omkring olika typer av litteraturvetenskapligt källmaterial och dess användbarhet i förhållande till olika typer av forskningsfrågor
 • kunna använda de viktigaste sökvägarna för att leta upp tidigare forskning på ett specifikt fält
 • på ett effektivt och självständigt sätt kunna sammanfatta och värdera ett forskningsläge
 • kunna reflektera kring etiska överväganden som är förknippade med den vetenskapliga praktiken

Innehåll

Kursen sätter studentens teoretiska och metodologiska kunskap i förbindelse med den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. Den ska ge inblickar i och möjlighet att diskutera och reflektera omkring aktuell litteraturvetenskaplig forskning på olika fält, och den ska ge studenten redskap för att själv inleda ett självständigt vetenskapligt arbete. Kursen ska löpa ut i skrivandet av ett vetenskapligt PM omkring ett självständigt formulerat forskningsproblem.

Undervisning

Undervisning ges i form av det högre seminariet i litteraturvetenskap, föreläsningar och kursseminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid föreläsningar samt inlämnande av ett PM. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.