Kursplan för Medicinsk informatik

Medical Informatics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD030
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive en kurs på avancerad nivå i datoriserad bildanalys, t.ex. Datoriserad bildanalys I, alternativt en kurs på avancerad nivå i människa-datorinteraktion. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • avgöra vilka problem inom hälsovårdspraktik som är lämpliga att angripa, inklusive etiska och säkerhetsmässiga ställningstaganden, med datoriserade metoder för visualisering och analys
 • redogöra för hur arbete inom hälsovård kan stödjas genom datoriserade verktyg
 • välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, t.ex. från bildanalys, för att angripa specifika problem inom hälsovården
 • beskriva hur krav och behov hos olika intressenter inom hälsovården kan studeras och uppfyllas
 • beskriva utmaningarna i att designa system för avancerad analys och informationshantering för hälsovården
 • redogöra för utmaningarna i att införa och använda system för avancerad analys och informationshantering inom hälsovården

Innehåll

Medicinsk dokumentering och elektroniska patientjournaler. Tekniker för bildinläsning, -analys och -behandling. Medicinsk terminologi och standarder. Modellering, simulering och visualisering som verktyg för diagnos och terapi. Medicinsk kunskapsrepresentation och beslutsstöd. Användargränssnitt inom hälsovården. Telemedicin.

Undervisning

Föreläsningar. Gruppövningar. Gästföreläsningar. Studiebesök. Handledning av grupparbeten.

Examination

Skriftliga duggor och inlämningsuppgifter (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.