Kursplan för Medicinsk informatik

Medical Informatics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Människa-datorinteraktion G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap. Introduktion till medicinsk teknik. Människa-datorinteraktion. Beräkningsvetenskap. Programmeringsteknik. Minst 2 hp från vardera av kurserna Regelverk, patientsäkerhet och etik och Medicinsk sensorteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • avgöra vilka problem inom hälsovårdspraktik som är lämpliga att angripa, inklusive etiska och säkerhetsmässiga ställningstaganden, med datoriserade metoder för visualisering och analys
 • redogöra för hur arbete inom hälsovård kan stödjas med datoriserade verktyg
 • välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, t.ex. från bildanalys, för att angripa specifika problem inom hälsovården
 • beskriva hur krav och behov hos olika intressenter inom hälsovården kan studeras och uppfyllas
 • analysera utmaningarna i att designa system för avancerad analys och informationshantering för hälsovården
 • redogöra för utmaningarna i att införa och använda system för avancerad analys och informationshantering inom hälsovården.

Innehåll

Medicinsk dokumentering och elektroniska patientjournaler. Etik och säkerhet. Tekniker för bildinläsning, bildanalys och bildbehandling. Medicinsk terminologi och standarder. Modellering, simulering och visualisering som verktyg för diagnos och terapi. Medicinsk kunskapsrepresentation och beslutsstöd. Användargränssnitt inom hälsovården. Telemedicin.

Undervisning

Föreläsningar. Gruppövningar. Gästföreläsningar. Studiebesök. Handledning av projektarbeten i grupp.

Examination

Skriftliga prov och inlämningsuppgifter (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Venot, Alain.; Burgun, Anita.; Quantin, Catherine. Medical Informatics, e-Health [Elektronisk resurs] : Fundamentals and Applications

  Paris: Springer Paris, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk