Kursplan för Konst- och bildhistorisk översiktskurs

Art and Image Historical Survey Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV807
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som ett moment i konstvetenskap A: tematisk, 5KV801, men kan även läsas som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera och karakterisera konstverk och visuellt material från de stora kulturperioderna i västerlandets konsthistoria samt ha grundläggande kännedom om dessa perioder. Studenten ska också ha basala kunskaper om konstvetenskapen som ämnesområde och ha tillägnat sig grunderna i beskrivning och analys av bilder och föremål.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets konst och visuella kultur i kort form med fokus på identifikation av och grundläggande karakteristik av de olika perioderna. Utöver detta ingår övningar som syftar till att ge grundläggande färdighet i att kommunicera i tal och skrift om bilder och föremål. I dessa övningar integreras också inslag som ger en grundläggande förståelse för konstvetenskapen och dess plats inom akademin.

Undervisning

Inom kursen förekommer föreläsningar, seminarier, kortare egna uppgifter, museibesök, stadsvandringar och exkursioner. Förutom lärarledda moment ingår också sådana där studenten själv ska uttrycka sig i tal och skrift.

Examination

Examination sker i form av skriftliga uppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs även deltagande i övningar och seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

KURSLITTERATUR

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Konst och visuell kultur i Sverige : 1810-2000 Johannesson, Lena; Björk, Tomas; Lärkner, Bengt; Mankell, Bia

  Första utgåvan, andra tryckningen: Stockholm: Bokförlaget Signum, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kursen ingår som ett moment i konstvetenskap A: tematisk, 5KV801 Utöver detta tillkommer anvisningar om ytterligare litteratur (c. 500 sidor) som inte är böcker.

Referenslitteratur

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Waldhör, Ivo Eriksson, Torkel Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register

  2., [revid.] uppl.: Lund: Studentlitt., 1976

  Se bibliotekets söktjänst

 • Broby-Johansen, R. Garff, Jan Konstordbok : 6000 konsttermer från A till Ö

  1. uppl. i detta utförande: Stockholm: B. Wahlström, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lars; Larsson, Thomas B.; Arrhenius, Birgit Signums svenska konsthistoria. : [Bd 1] Stenåldern

  Lund: Signum, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Summerson, John Newenham. The classical language of architecture

  [2. ed.], ny tr. 1991: London: Thames & Hudson, cop. 1980, tr. 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Turner, Jane The dictionary of art

  London: Macmillan Publishers Limited, 1996

  Se bibliotekets söktjänst