Kursplan för Arabisk grundkurs

Arabic, Basic Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB123
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs, och motsvarar 15 hp av Arabiska A (grammatik och textanalys, samt allmän grammatik och fonetik). Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi,
 • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
 • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd,
 • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal,
 • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon,
 • översätta enkla meningar från svenska till arabiska,
 • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,
 • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,
 • skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna,
 • diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Moment 1, 1,5 hp: Introduktion till allmän grammatik och fonetik med allmän grammatisk terminologi, samt grundläggande ortografi i arabiska.

Moment 2, 6 hp: Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Fokus ligger på arabisk morfologi avseende nomen, ortografi - färdighet i att läsa och skriva arabisk skrift, samt introduktion till verbet.

Moment 3, 7,5 hp: Fortsatt introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter från modern standardarabiska till svenska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning. Fokus ligger på verbets morfologi, samt fördjupning av kunskaper från tidigare moment.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment, huvudsakligen via kursportalen Pingpong. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Examination

Examination utgörs av skriftliga och muntliga (inspelning) examinatoriska uppgifter under kursen, samt avslutande skriftlig salstentamen. Student som ej har möjlighet att genomföra salstentamen i Uppsala kan själv få organisera tentamenstillfälle på annan ort hos godkänd instans (universitet, lärstudio, ambassad eller dylikt) efter överenskommelse med examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Grundkurs i arabiska (5AB122) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska A (5AB101).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allmän fonetik och grammatik

Huvudböcker

 • Wehr, Hans; Cowan, J. Milton A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English)

  4th ed. considerably enl. and amended by the author: New York: Spoken Language Services, 1994

  Rekommenderat lexikon för arabiska-engelska; nödvändigt fr.o.m. termin 2, men bra att ha tidigare.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schulz, Eckehard; Krahl, Günther; Reuschel, Wolfgang Standard Arabic : an elementary - intermediate course

  Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ...: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Används för Arabiska A och B; samt OP1 och OP2 arabiska

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Lexikon Engelska-Arabiska kommer att rekommenderas under kursen. Studenter uppmanas att skaffa EN grammatik, vilken beror på intresseinriktning.

Tillkommer material som säljs via institutionen/förmedlas i samband med undervisning.

Material för allmän grammatik och fonetikmomentet meddelas separat.

och ett av följande verk

 • Haywood, John Alfred; Nahmad, Hayim Musa New Arabic grammar of the written language

  2. ed.: London: Lund Humphries, 1993

  Alternativ referensbok till grammatik. Fördel: Överskådlig, välstrukturerad, lättillgänglig. Nackdel: inte så modernt ordförråd, till stor del baserad på klassisk arabisk grammatik, börjar bli något gammal. Bra för stöd i grammatikundervisning - sämre för dig som är specialintresserad av lingvistik

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ryding, Karin C. A reference grammar of modern standard Arabic

  Cambridge, UK ;a New York: Cambridge University Press, 2005

  Alternativ som grammatikbok. Referensgrammatik, har exempel från modernt mediaspråk, men är ändå ganska lättillgänglig. Man måste söka utifrån det man är intresserad av - den är inte strukturerad enl. kursens uppläggning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Badawi, El-Said M.; Carter, Michael G.; Gully, Adrian Modern written Arabic : a comprehensive grammar

  London: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan