Kursplan för Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa

Global and Environmental Aspects on Neurohealth

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3NR018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut-, biomedicin-, apotekar- eller biologprogram eller annan utbildning som ger motsvarande kunskaper
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • Utveckla transdisciplinärt och interprofessionellt samarbete i en global och miljömedierad kontext för ämnet neurologi
 • Beskriva skillnader i globala resurser, betydelsen av fattigdom och dess nuvarande utbredning inklusive effekten av detta i vår lokala vård
 • Identifiera miljörisker som påverkar nervsystemet inklusive specifika biologiska mekanismer hos människan och i djurmodeller
 • Redogöra för miljöfaktorer som är essentiella för neurologisk hälsa
 • Redogöra för risker av modern krigföring (nukleär och kemisk) och av klimatförändringar ur ett medicinskt perspektiv
 • Ge exempel på implementering av kursens mål i form av lokala insatser för hållbar utveckling
 • Beskriva principer för medicinsk prioritering vid stora olyckor som påverkar infrastrukturen

Färdigheter och förmågor
 • Genomföra riskbedömningar och använda beslutsmodeller vid miljöpåverkan på organismer
 • Beräkna risker av miljöfaktorer i en fyrfältstabell
 • Beskriva relevanta laborativa metoder som ingår i kursen
 • Utveckla lokal (inklusive egen) medicinsk vård och diagnostik så att den innefattar aspekter från global hälsa och miljöpåverkan

Värderingsförmåga och omdöme
 • Beskriva inflytande av etiska och politiska frågeställningar i skilda samhällssystem
 • Identifiera ekonomiska drivkrafter bakom risker och positiv utveckling i det moderna samhället ur ett globalt perspektiv

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande information om alla de faktorer som ger miljöassocierade hälsorisker för nervsystemet tillsammans med möjligheter/instrument att stävja dessa interdisciplinärt och multiprofessionellt.

Fördelat i huvudområden/vecka (1-5)

1. Samhällsmedicin och epidemiologi (Introduktionsvecka gemensam med Global hälsa på läkarprogrammet)
Principer för kausalitet, komplexitet, Big data, riskbedömning, prevention, förebyggande principer, folkhälsa, globala aspekter, fattigdom, tillgång till vård, resurser, rehabilitering, samhällsutveckling, effekt på vård

2. Basvetenskap
One Health anthropo-zoonosis, medicinsk entomologi, basal och klinisk toxikologi, joniserande och icke-joniserande strålning, buller, föroreningar i vatten och luft , endocrine disruptors, kemiska effekter i miljön, risker inom yrkesmedicin

3. Miljöfaktorer
Riskfaktorer i miljön: yttre/inre, lokala/globala. Genetik, epigenetik, miljömedicin, Water circle, fysiologi, adaptation, metaboliska biorytmer, ekologi, klimatförändringar, evolutionsbiologi (CNS), antropologi. Koncept: kritiskt fönster i ontogenesen.

4. Neurologisk sjukdom
Fetal utveckling och miljöhot, autism, stroke-risker globalt, påverkan av luftföroreningar, hjärntumörer, endocrine disruptors, fetma, diabetesrisk, "välfärdssjukdomar", miljöfaktorer vid MS, neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska problem, HIV-patienter i Afrika, trauma, posttraumatiskt stressyndrom, tropiska sjukdomar kontra klimatförändringar, katastrofmedicin kontra klimatförändringar, extrema händelser.

5. Ekonomiska och etiska aspekter
Ekonomiska drivkrafter bakom samhällsutveckling. Hållbar utveckling: millenniemålen. Krigföring: kärnvapen, kemiska risker, perspektiv. Combined approaches: de nya sjukdomarna, fetma. Nya hot: läkemedel i miljön. Beslutsfattande under osäkerhet. Kritisk bedömning av alternativmedicin. Hypersensitivitet.

Undervisning

Katedrala föreläsningar, skype-föreläsningar av internationella talare, videofilmade föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer, studiebesök

Examination

Formativa deltentamina.

Slutlig skriftlig tentamen (Multiple choice frågor (MCQ) + Modified question essay (MEQ), hälften av var).

För godkänd kurs krävs 67% på slutlig skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatoriskt

 • Grandjean, Philippe Only one chance : how environmental pollution impairs brain development - and how to protect the brains of the next generation

  New York: Oxford University Press, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Patisaul, Heather B.; Belcher, Scott M. Endocrine disruptors, brain, and behavior

  New York, NY: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cohen, Aly; Vom Saal, Frederick Integrative environmental medicine

  Weil Integrative Medicine Library,

  Specific chapters, TBA

  Obligatorisk

Frivilligt

 • Landrigan, Philip J. Children and Environmental Toxins : What Everyone Needs to Know® [Elektronisk resurs]

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hanna-Attisha, Mona What the eyes don't see : a story of crisis, resistance, and hope in an American city

  New York: One World, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trasande, Leonardo Sicker, fatter, poorer : the urgent threat of hormone-disrupting chemicals to our health and future ... and what we can do about it

  Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

 • Markle, William H.; Fisher, Melanie A.; Smego, Raymond A. Understanding global health

  2. ed.: New York: McGraw-Hill Education Medical, cop. 2014

  Second edition

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan