Kursplan för Efterbibliska hebreiska texter

Post-Biblical Hebrew Texts

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE240
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-11-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Grundkurs i hebreiska, 7,5 hp, eller motsvarande från teologisk fakultet
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs och som delkurs inom 5HE205 Hebreiska B1, klassisk inriktning. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för skillnaden mellan klassisk/modern hebreiska och rabbinsk hebreiska avseende formlära och syntax
- översiktligt redogöra för de ingående texternas litterära och språkliga egenart, samt deras historiska bakgrund, och
- utan hjälpmedel översätta och filologiskt analysera förberedda texter

Innehåll

Kursen syfte är att ge den studerande vidgad förmåga att läsa, förstå och språkligt analysera efterbiblisk hebreisk text.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.