Kursplan för Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad

Greek and Byzantine Studies: Additional Degree Project

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR802
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-11-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Självständigt arbete om 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet grekiska och bysantinologi samt kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • visa brett kunnande inom området grekiska och bysantinologi,
 • visa fördjupad teori- och metodkunskap inom området,
 • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används med särskild hänsyn till området,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med relevans inom området,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
 • visa förmåga att skriftligt klart redogöra för en vetenskaplig undersökning,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt forskningsarbete och dess deluppgifter inom givna tidsramar, och
 • visa förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå,visa förmåga att muntligt försvara det egna arbetet.

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats och baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Om annan uppsats inte finns tillgänglig kan opposition utbytas mot skriftlig uppgift i form av kritisk sammanfattning av forskningsartikel. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.          

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.