Kursplan för Iranska språk: självständigt arbete

Iranian Languages: Degree Project

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR801
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen med iranska språk som huvudområde
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats inom masterutbildningen. Det ska ge studenten god kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta, hur man prövar vetenskapliga hypoteser och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som filologisk fördjupning inom minst ett iranskt språk. Efter avslutad kurs ska studenten har uppnått avsevärd förtrogenhet med ett tematiskt eller språkligt ämnesomårde, samt:
* kunna självständigt genomföra en undersökning inom iransk språk- eller litteraturvetenskap,
* kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion,
* kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material,
* kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur,
* kunna förhålla sig till kritik och kommentarer på sådant sätt att kvaliteten på examensprojektet förbättras,
* kunna på ett stilistiskt adekvat sätt skriftligt presentera den genomförda undersökningen,
* kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Det färdiga examensarbetet ska redovisas i form av en uppsats om 40-60 sidor på engelska eller svenska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på stor självständighet och säker tillämpning av vetenskaplig metodik. I nära anslutning till pågående iranistisk forskning görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt/filologiskt arbete med textmaterial, sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av obligatoriska seminarier samt enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Arbetet i sin helhet examineras i seminarieform under diskussion med en annan magister/masterstudent som opponent samt i närvaro av ämnesexpertis. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar. Vid bedömningen av uppsatsen tas särskild hänsyn till graden av akribi, logisk framställning, primärmaterialets urval och relevans, språklig/filologisk kompetens, teorimedvetenhet, användning av vetenskaplig metod, referens till sekundärlitteratur samt kreativt tänkande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.