Kursplan för Kinesiska D3, praktiktermin

Chinese D3, Internship

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KN425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kinesiska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-27
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: 90 hp kinesiska
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad praktiktjänstgöring om minst 20 veckor vid en av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område, ska studenten kunna:

* använda huvudspråket i praktiska uppgifter på ett för arbetet adekvat sätt,
* hantera dagliga arbetsuppgifter med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser
* redogöra för arbetet på en arbetsplats med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser.

Undervisning

Undervisningen består av praktiktjänstgöring. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:
1. intyg om genomförd praktik under 20 veckor
2. skriftligt PM (c:a 2 A4) avseende praktiktjänstgöringens innehåll, med fokus på användning av kinesiska i tal och skrift
3. presentation av genomförd praktiktjänstgöring inför studentgrupp inom ämnet kinesiska vid Uppsala universitet, med hjälp av underlag på powerpoint (15 minuters presentation + 5 minuter för frågor)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studerande som så önskar kan själva söka praktikplatser för att utföra praktiktjänstgöring vid av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Studenten ska före registrering visa upp intyg på att en praktikplats verkligen föreligger samt bistå institutionen med kontaktuppgifter till arbetsgivaren. Institutionen fattar slutgiltigt beslut om huruvida praktikplatsen är godkänd eller ej.

Tjänstgöringen ska omfatta minst 20 veckor och kan efter handledarens bedömning även innefatta inläsning av viss litteratur svarande mot inriktningen. Detta ger betyget godkänt mot uppvisande av såväl intyg från arbetsgivaren som en rapport (ca 3 A4-sidor) om verksamheten författad av den studerande. Studenten ska också muntligt redovisa sina erfarenheter inför en grupp studenter inom ämnet kinesiska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur för Kinesiska D3 praktiktermin

Mottagande universitet meddelar vald kurslitteratur vid kursstart.