Kursplan för Latinsk epigrafik och textkritik

Latin Epigraphy and Textual Criticism

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA813
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i två för det filologiska arbetet fundamentala forskningsfält och metoder, nämligen 1) latinsk epigrafik, och 2) latinsk textkritik.

Efter genomgången utbildning förväntas studenten
- ha god kunskap om de viktigaste dragen i den paleografiska utvecklingen sådan som vi möter den i inskrifter och annat skrivet material från den romerska antiken;
- känna till och kunna använda de viktigaste inskriftspublikationerna;
- kunna redogöra för olika typer av inskrifter och vilket slags information som kan utvinnas ur dem;
- kunna redogöra för de viktigaste kriterierna för datering av inskrifter;
- kunna redogöra för olika typer av fel som kan uppkomma i samband med att texter skrivs av i olika tider - dvs. både sådana fel som beror på skrifttyp och sådana som kan uppkomma oberoende av skrifttyp;
- kunna redogöra för hur man med utgångspunkt från ett antal bevarade handskrifter kan dra slutsatser om hur den ursprungliga texten kan ha sett ut;
- kunna läsa en textkritisk apparat och ha kunskap om olika principer för hur textkritiska apparater kan vara utformade;
- kunna redogöra för hur olika typer av texter har traderats och för de olika förutsättningarna att göra en textkritisk utgåva med utgångspunkt från de bevarade handskrifterna.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i två för det filologiska arbetet fundamentala metoder, nämligen 1) latinsk epigrafik, och 2) latinsk textkritik. I momentet om latinsk epigrafik studeras inskriftsmaterial från olika tider och kriterierna för datering av detta diskuteras. Momentet om textkritik handlar om hur problem kan uppstå i samband med att texter skrivs av och om hur man med utgångspunkt från ett antal bevarade handskrifter kan dra slutsatser om hur den ursprungliga texten har sett ut.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.
För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.