Kursplan för Latinsk grammatik

Latin Grammar

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA814
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det klassiska latinets grammatik och grundläggande insikter i språkvetenskaplig teori och metod.

Efter genomgången utbildning förväntas studenten:
- ha grundläggande kunskap om för den moderna latinska lingvistiken relevanta språkbeskrivningsmodeller;
- ha goda kunskaper i det klassiska latinets grammatik och i hur det klassiska latinet skiljer sig från latinet före och efter den klassiska perioden (ca. 90 f. Kr.-ca. 14 e. Kr.);
- kunna översätta en text till korrekt klassiskt latin.

Innehåll

Kursen består av två delar: a) Grammatik och språkbeskrivning, b) Översättning av svensk text till latin.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. ett skriftligt översättningsprov (salsskrivning).

2. ett PM i vilket studenten diskuterar hur ett moment i den latinska grammatiken beskrivs i olika grammatikor beroende på olika beskrivningsmodeller.

För betyget G krävs G på båda dessa moment. För betyget VG krävs goda resultat på båda dessa moment.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

FÖRDJUPNING I FÖRHÅLLANDE TILL EXAMENSFORDRINGAR
Kursen kan ingå i masterexamen med latin som huvudområde.
För ämnesfördjupning till masterexamen krävs därutöver ytterligare 112,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.