Kursplan för Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II

Latin Prose of the Late Roman Republic and the Early Empire II

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA816
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Uppfyllda krav för magisterexamen med latin som huvudområde. Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en valbar delkurs inom ramen för språkvetenskaplig masterexamen.

Mål

Kursen syftar till att ge god beläsenhet inom centrala delar av den latinska prosan under beaktande av den romerska republikens och den äldre kejsartidens språk, litteratur och kultur (ca. 200 f.Kr.-ca. 200 e.Kr.).

Efter genomgången utbildning förväntas studenten:
- ha ingående kunskap om och beläsenhet i den romerska prosalitteraturen under den aktuella perioden;
- ha ingående kunskap om den latinska prosans utveckling och om olika prosastilar och retoriska ideal under den aktuella perioden;
- kunna analysera de lästa prosatexterna stilistiskt, språkligt, retoriskt och litterärt.

Innehåll

I kursen läses c:a 550 sidor prosa i kommenterade utgåvor samt en större framställning av den latinska prosans historia. Texturvalet görs med hänsyn till vad som har lästs tidigare på avancerad nivå. Följande författare skall vara representerade antingen på magisternivå eller på denna nivå: Cato den äldre (mindre urval), Cicero (filosofiska och retoriska verk, minst ett längre tal), Caesar, Sallustius, Livius, Seneca den yngre, Quintilianus, Tacitus, Suetonius och Apuleius.

Undervisning

I normalfallet läses litteraturen på egen hand.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.
För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.