Kursplan för Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid

Latin Prose and Poetry of the Later Roman Period

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA811
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs och inom Masterprogram i språk.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin från antikens senare århundraden (ca. 200-ca. 600 e.Kr.).

Efter genomgången utbildning förväntas studenten

- ha god kunskap om och kunna redogöra språkutvecklingen under den aktuella perioden och företeelser av det slaget som förekommer i olika typer av texter, t.ex. litterära och icke-litterära, under den aktuella perioden;

- ha god litteraturhistorisk överblick och kunna redogöra för huvuddragen i den litteratur som skapades under de aktuella 400 åren;

- ha god kunskap om och kunna redogöra för de lästa författarnas liv och litterära produktion mot bakgrund av den samtida historiska och kulturella utvecklingen.

Innehåll

Studium av ca. 150 sidor prosa och 600 vers poesi. Av de ca. 150 sidorna prosa bör minst 20 vara hämtade från var och en av följande författare: Egeria, Ammianus Marcellinus, Augustinus och Boethius. De 600 versen poesi bör vara hämtade både från såväl kristna, som t.ex. Prudentius, som från icke-kristna författare, som t.ex. Claudianus. Texterna väljs i samråd med examinator och alla texter läses med kommentarer. Texterna studeras såväl ur språkhistorisk som ur historisk och litterär synvinkel.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll överlappar helt kursen 5LA806 Senare romersk prosa och poesi och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Referenslitteratur

 • Bourgain, Pascale; Hubert, Marie-Clotilde Le latin médiéval

  Turnhout: Brepols, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Clackson, James; Horrocks, Geoffrey C. The Blackwell history of the Latin language

  Malden, MA: Blackwell, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Conte, Gian Biagio; Barchiesi, Alessandro. Letteratura latina

  1. ed.: Firenze: Le Monnier, 2002

  Le Monnier; engelsk översättning: Latin Literature. A History, translated by Joseph B. Solodow, revised by Don Fowler & Glenn W. Most 1994 eller senare. Kapitel 5.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crusius, Friedrich Rubenbauer, Hans Römische Metrik : eine Einführung

  2. Aufl.: München: 1955

  Se bibliotekets söktjänst

 • Drexler, Hans Einführung in die römische Metrik.

  Darmstadt: 1967

  Eller senare upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Väänänen, Veikko Introduction au latin vulgaire

  3. éd. revue et augm.: Paris: 1981

  Eller senare upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst