Kursplan för Latinsk språkhistoria

Latin Language History

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA815
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en valbar delkurs inom ramen för språkvetenskaplig masterexamen.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om latinets historia från proto-indoeuropeiska till romanska, och om för detta relevant språkvetenskaplig teori och metod.

Efter genomgången utbildning förväntas studenten

- ha goda insikter i och kunna redogöra för de viktigaste språkliga - strukturella och syntaktiska, morfologiska och fonologiska - förändringar som ägde rum under utvecklingen från proto-indoeuropeiska till latin, från tidigt till sent latin och från latin till romanska;

- ha goda kunskaper om latinets utveckling från äldsta tid till antikens slut samt om den språkliga variation som förekommer i det antika latinet i olika perioder;

- kunna redogöra för de viktigaste källorna till kunskap om det talade latinet under antiken;

- kunna redogöra för latinets väg till världsspråk;

- kunna redogöra för latinets roll under medeltiden och under den tidigmoderna perioden samt för de olika former av latin som förekommer under dessa perioder.

Innehåll

Kursen består av två delar: 1) Språkhistoria (läsning av verk om latinets historia), 2) läsning av några relevanta texter, som t.ex. arkaiska och vulgärlatinska inskrifter.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov vid delkursens slut.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.