Kursplan för Persisk textkurs

Persian Texts

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE113
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Introduktionskurs i persiska, 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • läsa enkla persiska skönlitterära texter högt,
 • översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska,
 • i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax (form- och satslära),
 • förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska,
 • analysera tre givna moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i,
 • stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge färdigheter i att läsa, översätta och analysera modern nypersisk text. Läsning, översättning och analys av ca 40 boksidor enklare moderna texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 12, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium, tillhandahålles digitalt.