Kursplan för Syntaktisk parsning (avancerad nivå)

Syntactic Parsing (Master's Level)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN713
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt (1) 60 hp språkteknologi/datorlingvistik, eller (2) 60 hp datavetenskap, eller (3) 60 hp i något språkvetenskapligt ämne, 7,5 hp programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ges inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall en student för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 1. förklara de standardmässiga modeller och algoritmer som används i konstituent- och dependensparsning;
 2. implementera och utvärdera någon av dessa metoder;
 3. kritiskt granska vetenskapliga publikationer inom området syntaktisk parsning;
 4. utforma, evaluera eller teoretiskt analysera den syntaktiska komponenten i ett språkteknologiskt system,

med en viss grad av självständighet och med uppvisad förmåga att klart formulera och kritiskt diskutera metodologiska antaganden och att presentera resultaten på ett professionellt adekvat sätt.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom en serie av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kübler, Sandra; McDonald, Ryan; Nivre, Joakim Dependency parsing

  San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jurafsky, Dan; Martin, James H. Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition

  2. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2009

  and Third Edition draft, available online.

  Se bibliotekets söktjänst

Forskningsartiklar som meddelas vid kursstart.

Versioner av litteraturlistan