Kursplan för Tillämpad persiska

Applied Persian

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Persiska 2 eller Persiska A och B

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i talad och skriven modern persiska samt god kännedom om dagligt liv i Iran alt. Tadzjikistan.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • läsa och översätta persisk skönlitteratur och sakprosa,
 • översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i persiska tidningar,
 • referera nyhetsuppläsning och samhällsorienterande program i persisk television,
 • föra en konversation om samtida samhällsförhållanden med persiska modersmålstalare,
 • skriva brev och redogörelser på persiska,
 • detaljerat redogöra för Irans alt. Tadzjikistans geografi, kultur och levnadssätt.

Innehåll

Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran alt. Tadzjikistan, 30 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Iran eller Tadzjikistan.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.