Kursplan för Barn- och ungdomsvetenskap, centrala teorier och perspektiv

Child and Youth Studies, Central Theories and Perspectives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK090
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningsvetenskap A1N, Barn- och ungdomsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2020
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• visa förtrolighet med och förklara skillnader mellan olika forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap
• jämföra olika sätt att studera centrala teman inom barn- och ungdomsvetenskap
• analysera några aspekter av dessa teman sådana de framträder i olika historiska, geografiska och sociala kontexter.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och perspektiv som varit och är centrala inom barn- och ungdomsvetenskap såsom frågor om
• barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor
• barns och ungdomars socialisation och identitet
• barn- och ungdomskulturer och nya medier
• barn och ungdomar i urbana och rurala kontexter

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2020

Härutöver tillkommer ca 6 aktuella vetenskapliga artiklar samt ca 150 sidor valbar litteratur.

 • Qvortrup, Jens; Corsaro, William A.; Honig, Michael-Sebastian The Palgrave handbook of childhood studies

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009

  (valda delar ca 150 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Woodman, Dan; Wyn, Johanna Youth and generation : rethinking change and inequality in the lives of young people

  Thousand Oaks, California: SAGE Publications Ltd., [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Härutöver tillkommer ca 6 aktuella vetenskapliga artiklar samt ca 150 sidor valbar litteratur.