Kursplan för Pedagogiskt ledarskap, lärande och kunskap

Pedagogical Leadership, Learning and Knowledge

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE151
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogiskt ledarskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

 • redogöra för centrala teorier om kontinuerliga lärprocesser hos vuxna
 • kritiskt granska ledarskapsteori och -forskning utifrån ett pedagogiskt perspektiv
 • identifiera hur en pedagogisk ledarroll och ledaridentitet kan utvecklas i en lärande relation ledare – medarbetare
 • diskutera och exemplifiera hur ett pedagogiskt ledarskap kan skapa förutsättningar för medarbetares lärande i utvecklingen av arbetsuppgifter och samverkansformer
 • analysera maktrelationer och kommunikationsprocesser i den kontext som arbetsplatsen utgör

Innehåll

 • Teori om transformativa lärprocesser hos vuxna
 • Ledarskapsteori och aktuell ledarskapsforskning
 • Pedagogiska utgångspunkter för ledarutveckling och ledaridentitet
 • Relationen ledare – medarbetare i ett pedagogiskt perspektiv
 • Möjligheter och hinder för att skapa kommunikativa förutsättningar för kreativitet och transformativa lärprocesser

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt individuella uppgifter. Vid vissa seminarier kan aktiv medverkan krävas, vilket medför skriftlig ersättningsuppgift vid utebliven närvaro. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Examination

Examination sker genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Pedagogiskt ledarskap och organisationsprocesser (2PE039) samt Pedagogiskt ledarskap - praktik, forskning och teori (4PE105) och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Börjesson, Mats; Rehn, Alf Makt

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

  Stockholm: Statens skolverk, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heide, Mats; Johansson, Catrin; Simonsson, Charlotte Kommunikation i organisationer

  3 uppl.: Liber, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lave, Jean.; Wenger, Etienne. Situated Learning : Legitimate Peripheral Participation

  Cambridge: Cambridge University Press, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mezirow, Jack Changing perspective : theory and practice of transformative learning

  Ingår i:

  Adult development in post-industrial society and working life

  Stockholm: Dept. of Education [Pedagogiska institutionen], Univ., cop. 2003

  pp. 66-76. 11 s. Tillhandahålls av institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Northouse, Peter Guy Leadership : theory and practice

  7. ed.: Thousand Oaks, Calif.: SAGE, cop. 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 350 s enligt lärares anvisning.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan