Kursplan för Krav inom agil utveckling

Requirements in Agile Development

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD200
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Människa-datorinteraktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  120 hp och (1) 15 hp människa-datorinteraktion på avancerad nivå, eller (2) 30 hp inom datavetenskap/systemvetenskap inklusive Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling eller, (3) 50 hp datavetenskap varav 10 hp på avancerad nivå. Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv och Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och tillämpa insamling och hantering av användares och andra intressenters krav;
 • beskriva förutsättningar för mätbarhet av både funktionella och icke-funktionella krav;
 • beskriva och tillämpa användbarhets- och utvärderingsarbete i agila systemutvecklingsprojekt;
 • kritiskt redogöra för, kategorisera och kontrastera agil utveckling mot andra systemutvecklingsmodeller och motivera och försvara sin analys i tal och skrift;
 • anpassa systemutvecklingsmodeller, roller och processer till rådande förutsättningar, givet målet att leverera en slutprodukt som svarar mot de tilltänkta användarnas behov.

Innehåll

Kursen ger praktisk kunskap i hur man tillämpar teorier från människa-datorinteraktion i agila systemutvecklingsprocesser för att skapa datoriserade system och verktyg som svarar mot de tilltänkta användarnas behov. Ämnen som tas upp är:

Introduktion till användbarhet, användarcentrerad design, systemutveckling och systemutvecklingsprocesser. Agil utveckling, analys av användningssammanhang, kravspecifikationer och kravhantering, användningsfall. Tekniker för observationsintervju, kontextuell design, prototyping och deltagande design. Utvärderingsmetoder. Specifikation av roller och processer för användarcentrerad systemdesign.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och grupparbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av individuella inlämningsuppgifter och grupparbete. Frivillig hemtentamen för högre betyg.

Förnyat prov för högre betyg (plussning) är inte tillåten på kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD000 Användarcentrerad systemdesign.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Föreläsningsanteckningar. Övrig litteratur är beroende av projekt och tillhandahålls av institutionen.