Kursplan för Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

Childhood: Processes of Socialisation and Everyday Practices

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE704
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2020
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den ges också som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • Kunna jämföra och kritiskt granska olika teorier om barns utveckling och socialisation
 • Kunna förstå betydelsen av olika sociala och moraliska ordningar för barns socialisationsprocesser
 • Kunna relatera barns socialisationsprocesser till olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang
 • Kunna definiera och i förhållande till både teori och empiri använda centrala begrepp som socialisation, vardagspraktik, interaktion, agentskap och kontext

Innehåll

 • Socialisation och uppfostran i olika samhällsinstitutioner såsom familj, förskola och skola
 • Socialisationsprocesser i kamratgruppsinteraktion
 • Språksocialisation i barns vardagsliv
 • Centrala begrepp såsom barns vardagliga praktiker, socialisationsprocesser, interaktion, kamratkultur och agentskap
 • Sociala och moraliska ordningar i barns vardagspraktiker
 • Barns agentskap i socialisationsprocesser

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, grupparbeten, workshops och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt prov samt muntliga eller skriftliga redovisningar.
Examination kan förekomma kontinuerligt under kursen. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts med godkänt resultat. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2020

Böcker:

 • Christensen, Pia; James, Allison Research with children : perspectives and practices

  London: Falmer Press, 2000

  (introduktion, kap. 4, 6, 8) (ca 70s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Corsaro, William A. The sociology of childhood.

  2. ed.: Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2005

  (Part I, kap. 1-2, Part II, kap. 3, Part III 5-8) (154s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blum-Kulka, Shoshana Dinner talk : patterns of sociability and socialization in family discourse

  Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoc. Publishers, 1997

  (Kap 1-2, kap 5, kap 8) (120 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cromdal, Jackob (ed.) Morality in practice: Exploring childhood, parenthood and schooling in everyday life.

  Equinox Publishing, 2013.:

  (Valda delar)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bokkapitel:

 • Cekaite Thunqvist, Asta Tattling and dispute : moral order, emotions and embodiment in the teacher-mediated disputes of young second language learners

  Ingår i:

  Danby, Susan; Theobald, Maryanne Disputes in everyday life : social and moral orders of children and young people

  Bingley, U.K.: Emerald, 2012

  pp. 165-192 (27 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ochs, Elinor; Schieffelin, Bambi B The Theory of Language Socialization.

  Ingår i:

  Duranti, Alessandro; Ochs, Elinor; Schieffelin, Bambi B. The handbook of language socialization

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011

  (2012) s. 1-23

  23 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar:

 • Goodwin, Marjorie Harness Participation, affect och trajectory in family directive/response sequences

  Ingår i:

  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies

  vol. 26 (2006) nr. 4/5 s. 515-543

  28 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kyratzis, Amy Talk and interaction among children and the co-construction of peer groups and peer culture

  Ingår i:

  Annual review of anthropology

  vol. 33 (2004) s. 625-649

  25 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svahn, Johanna; Evaldsson, Ann-Carita Talking moral stances into being: the interactional management of moral reasoning in Aggression Replacement Training (ART) classroom sessions.

  Ingår i:

  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies

  vol. 33 (2013) nr. (6) s. 793-815

  23 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tholander, Michael Student-led conferencing as democratic practice.

  Ingår i:

  Children & society.

  vol. 25 (2011) nr. 3 s. 239-250

  12 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Griswold, Olga Archieving authority: Discursive practises in Russian girl's pretend play

  Ingår i:

  Research on language and social interaction

  vol. 40 (2007) nr. 4 s. 291-319

  29 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cromdal, Jakob Socialization.

  Ingår i:

  Brown, Keith (red.) Encyclopedia of language and linguistics

  2:a upplagan: 2006

  vol. 11 (2006) s. 462-465

  Elektronisk resurs. 4 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fasulo, Alessandra; Loyd, Heather; Padiglione, Vincenzo Children's socialization into cleaning practices: a cross-cultural perspective.

  Ingår i:

  Discourse & society.

  vol. 18 (2007) nr. 1 s. 11-33

  23 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evaldsson, Ann-Carita Accounting for Friendship: Moral Ordering and Category Membership in Preadolescent Girl's Relational Talk.

  Ingår i:

  Research on language and social interaction

  vol. 40 (2007) nr. 4 s. 377-404

  28 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma