Kursplan för Flerspråkighet och den svenska skolan

Multilingualism and the Swedish School

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF056
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och analysera grundläggande begrepp inom forskningsfälten flerspråkighet och flerspråkighet i skolan.
 • Redogöra för hur den svenska skolan organiserar och reglerar språkutbildning och undervisning i språkligt heterogena skolkontexter.
 • Analysera den egna verksamheten i klassrummet, skolans organisation och styrdokument i förhållande till forskning om flerspråkighet.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Aktuell forskning om flerspråkighet och flerspråkighet i skolan.
 • Granskning av styrdokument som reglerar organisation av språkutbildning och undervisning i språkligt heterogena skolkontexter.
 • Kritisk diskussion och analys av egen verksamhet ur ett flerspråkigt perspektiv.

Undervisning

Kursen är i huvudsak nätbaserad med introduktions- och avslutningsseminarier på campus. Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, genom skriftlig tentamen och muntlig presentation. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  4., uppdaterade uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Axelsson, Monica Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv

  Ingår i:

  Bunar, Nihad Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  (2015) s. 81–138

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Juvonen, Pälvi Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever

  Ingår i:

  Bunar, Nihad Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  (2015) s. 139-176

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning Svensson, Gudrun; Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka; Wedin, Åsa

  Skolverket, 2018

  130 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Valda delar om ca 150 sidor, enligt lärares anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westergren, Eva; Åhl, Hans Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige

  2., [utök. och omarb. uppl.]: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piller, Ingrid Language Ideologies

  Ingår i:

  Tracy, Karen; Ilie, Cornelia; Sandel, Todd L. The international encyclopedia of language and social interaction [Elektronisk resurs]

  2015

  Länk till texten.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Straszer, Boglárka; Wedin, Åsa Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

750 sidor

Versioner av litteraturlistan