Kursplan för Språkvetenskap för lärare i franska

Linguistics for Teachers of French

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF061
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX, Franska GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Lärarexamen och minst 30 hp franska.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier,
 • diskutera språkvetenskapliga begrepp och metoder för analys av elevtexter,
 • diskutera språkdidaktisk forskning i ett undervisnings- och inlärningsperspektiv och
 • tillämpa av språkvetenskapliga begrepp och metoder i undervisning i franska som främmande språk.

Innehåll

 • Introduktion till centrala begrepp och metoder inom modern fransk språkvetenskap
 • Språkdidaktisk teoribildning i ett undervisnings- och inlärningsperspektiv
 • Praktiskt arbete med språkdata och övningar i tillämpning av språkvetenskapliga begrepp
 • Analyser och diskussion kring lärares behov av språkvetenskaplig kompetens i undervisningen

Undervisning

Undervisning är nätbaserad och ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

 • Courtillon-Leclercq, Janine Élaborer un cours de FLE

  Paris: Hachette, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cuq, Jean-Pierre Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère

  Paris: Didier, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Maingueneau, Dominique Aborder la linguistique

  Nouv. éd., rev. et augm.: Paris: Seuil, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe; Rioul, René Grammaire méthodique du français

  4. ed.: Paris: PUF, 2009

  s. 1-19 + ref.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Salins, Geneviève-Dominique de.; Dupré La Tour, Sabine. Grammaire pour l'enseignement/apprentissage du FLE

  Paris: Didier, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tornberg, Ulrika Språkdidaktik

  5., [rev.] uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  s. 139-167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zufferey, Sandrine; Moeschler, Jacques Initiation à la linguistique française

  2e édition.: Paris: A. Colin, 2015

  s. 14-40 ; 135-160

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer litteratur i enlighet med kursledares anvisningar om ca 200 s.

Totalt antal sidor ca 1350.