Kursplan för Musikvetenskapliga textstudier

Musicological Text Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU077
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna analysera och källkritiskt granska musikvetenskapliga texters forskningsfrågor, perspektiv, argumentation och slutsatser.

Innehåll

Kursen omfattar studium av texter som haft stor betydelse inom musikvetenskapen. Dessa texter växlar mellan olika kurstillfällen och kan vara tagna från olika deldiscipliner, såsom musikhistoria, musikteori, musiketnologi eller estetik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier över inför studietillfällena utsända och lästa texter. Studenterna övar att både tillsammans som grupp och som individer under lärarens handledning analysera texterna, deras vidare relevans och centrala innebörder. Studenternas gemensamma och aktiva deltagande i seminariediskussionerna är avgörande för kursen och gemensamma gruppuppgifter utdelas mellan seminarietillfällena.

Examination

Aktiv medverkan i seminariediskussioner, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Allt kursmaterial finns tillgängligt i Studium från och med kursstart