Kursplan för Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

The Learning Process of New Immigrant Pupils: Reception, Inclusion and Success in School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF063
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs om nyanländas lärande med fokus på mottagande, inkludering och skolframgång.

Mål

Kursen syftar till att ur olika perspektiv och utifrån olika forskningsområden belysa och analysera mottagande och inkludering av nyanlända elever samt bidra till att studenterna utvecklar sin förmåga att hjälpa eleverna att nå skolans kunskapsmål.

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

 • utveckla verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens förutsättningar för goda resultat
 • redogöra för den utveckling av mottagande och undervisning av nyanlända som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • beskriva hur undervisningens utformning skapar förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
 • tillämpa kunskaper om hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt stärker elevens lärande
 • redogöra för hur olika faktorer påverkar andraspråksinlärning
 • visa ökad medvetenhet om betydelsen av lärarnas attityd och förhållningssätt i lärandemiljön

Innehåll

I denna kurs analyseras ett antal aspekter kring mottagandet av nyanlända elever, inkludering och skolframgång, såsom:

 • Mottagande och organisation
 • Styrdokument och praxis, juridiska aspekter
 • Attityder och förhållningssätt
 • Pedagogisk kartläggning
 • Modersmål och flerspråkighet
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen
 • Det mångkulturella klassrummet
 • Språkanalys och bedömning
 • Studiehandledning och stöd via modersmål
 • Litteracitet och multimodalitet
 • Internationell utblick

Undervisning

Kursen ges som en modifierad distanskurs med ett par campusförlagda träffar i Uppsala samt aktiviteter förlagda vid egen verksamhet. Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, genom skriftlig tentamen och muntlig individuell presentation. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • BRIS, Skolans roll för barn som flytt - platsen för inkludering, hälsa och lärande

  BRIS, 2018

  52 sidor. Finns på webben

  Obligatorisk

 • Cummins, Jim Flerspråkiga elever : Effektiv undervisning i en utmanande tid

  Natur & Kultur Akademisk, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Otterup, Tore; Kästen Ebeling, Gilda En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Inkludering och likvärdighet för nyanlända elever i grundskolan - en fallstudie i två kommuner Korp, Helena; von Brömssen, Kerstin; Flensner, Karin K.; Risenfors, Signild

  Trollhättan: Högskolan Väst, 2019

  154 s.

  Obligatorisk

 • Nilsson Folke, Jenny Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lahdenperä, Pirjo; Sundgren, Eva Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Valda delar: Inledning plus kapitel 1-6, totalt 164 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reath Warren, Anne; Uddling, Jenny Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i studiehandledning på modersmål

  Skolverket, 2019

  18 sidor. Finns på webben

  Obligatorisk

 • Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka; Wedin, Åsa Studiehandledning på modersmål : Studiehandledares positionering och yrkesroll

  Ingår i:

  Educare : vetenskapliga skrifter

  Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2005-

  (2019) nr. 3 s. 1-13

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lahdenperä, Pirjo; Sundgren, Eva Skolans möte med nyanlända

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2016]

  Valda delar: kapitel 1-6, totalt 130 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trondman, Mats Lund, Anna; Lund, Stefan Skolframgång i det mångkulturella samhället

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Valda delar: kapitel 1-2, 3,7, totalt 110 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 100 sidor enligt lärares anvisning. Totalt cirka 1500 s.