Kursplan för Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

Architecture Historical reflections of time and space

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N, Kulturvård G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-11-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap om och förståelse för

arkitekturens historia i Sverige, Europa och världen
byggnadstekniska och arkitekturhistoriska vedertagna uttryck och begrepp
arkitekturrelaterad teoribildning

visa färdighet och förmåga att
 
analysera och beskriva byggnader utifrån arkitekturhistoriska perspektiv,
identifiera och redogöra för förekommande arkitekturstilar
tidsbestämma byggda miljöer, byggnader, interiörer och arkitekturstilar 
kunna värdera och förhålla sig till
 
hur arkitektur och rumslighet har påverkats av byggnadstekniska, sociala, ekonomiska, ekonomiska och geografiska förhållanden
hur tillämpning och bruk av byggnader påverkar utformning och rumslighet

Innehåll

Kursen behandlar arkitekturens historia och ger en översikt av de förekommande arkitekturstilarna från antiken till modern tid. I kursen behandlas orsaker till arkitekturens förändringar t ex hur olika ideologier och värderingar har styrt arkitekturens utformning. Kursen tar också upp arkitekturteoretiska aspekter och ger redskap till analys och förståelse för arkitekturbegreppets problematik.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och litteraturstudier.

Examination

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.