Kursplan för Klassicismer i bild och byggnad

Classicism in Art and Architecture

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV803
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2019-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Konstvetenskap A: tematisk, 5KV801 eller läsas som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • identifiera, beskriva och tolka klassicerande drag i såväl byggnader som i bilder och andra gestaltade artefakter,
 • redogöra för historisk, social och ideologisk kontext vad gäller olika former av klassicism,
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information samt kritiskt kunna diskutera företeelser och frågeställningar,
 • kommunicera förvärvade kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig form.

Innehåll

Under mycket lång tid har det klassiska formspråket på olika sätt kommit till uttryck i såväl bilder som byggnader, tidvis mer, tidvis mindre tydligt. I kursen studeras klassicismer från renässansen till vår tid i såväl bilder som byggnader och allehanda gestaltade artefakter. Formuttryck sätts i relation till ideologiska, sociala och politiska förhållanden och förändringar i samhället.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök och stadsvandringar kan förekomma.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.